1/1/0001

Hướng dẫn tra cứu, sử dụng Bộ pháp điển điện tử Việt Nam

Bộ Pháp điển là gì?
Bộ pháp điển là tập hợp các quy phạm pháp luật do cơ quan Nhà nước ở Trung ương ban hành đang còn hiệu lực. Các quy phạm pháp luật trong Bộ pháp điển bảo đảm tính đầy đủ, chính xác và được sắp xếp theo một trật tự logic khoa học giúp cho việc dễ dàng tra cứu, tìm kiếm các quy phạm pháp luật. Bộ Pháp điển là sản phẩm chính thức của Nhà nước, được khai thác, sử dụng miễn phí.

 

13/09/2023

Hướng dẫn triển khai Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Văn bản số 2785/STTTT-CNTTBCVT hướng dẫn triển khai Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Năm 2023 là năm đầu tiên tỉnh triển khai đánh giá mức độ chuyển đổi số (DTI) cho các cơ quan, đơn vị, địa phương theo Bộ chỉ số ban hành kèm theo Quyết định số 1726/QĐ-UBND ngày 24/7/2023 của UBND tỉnh.

08/09/2023

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Back To Top