1/1/0001

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia: Hướng dẫn nghiệp vụ lý lịch tư pháp

Để góp phần đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ về lý lịch tư pháp, giảm tải khối lượng công việc cho cán bộ làm công tác lý lịch tư pháp; ngày 06/6/2022, Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia Hoàng Quốc Hùng đã ban hành văn bản số 347/TTLLTPQG - HCTH hướng dẫn nghiệp vụ một số nội dung trong công tác tra cứu xác minh thông tin để cấp Phiếu lý lịch tư pháp và công tác xây dựng Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp gửi Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

29/06/2022

Back To Top