1/1/0001

Chỉ số và xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh khánh hòa năm 2021

Việc thực hiện đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2021 được thực hiện theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 4044/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh. Có 44 cơ quan, đơn vị, địa phương là đối tượng thực hiện đánh giá, xếp hạng kết quả CCHC thuộc phạm vi thẩm định của Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng CCHC tỉnh (gọi tắt là Hội đồng thẩm định tỉnh) và do UBND tỉnh xếp hạng, bao gồm: 21 Sở, ngành thuộc tỉnh, 08 UBND các huyện, thị xã, thành phố, 06 cơ quan ngành dọc của Trung ương đặt tại tỉnh (Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Bảo hiểm Xã hội tỉnh) và 09 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh.

21/02/2022

Chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2019 xuống hạng: Cần Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu

Năm 2019, kết quả thực hiện cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh Khánh Hòa do Bộ Nội vụ thẩm định xếp thứ 12, nhưng kết quả khảo sát đánh giá của cán bộ, lãnh đạo quản lý tỉnh lại ở vị trí 63/63, nên Chỉ số CCHC chung của tỉnh chỉ đạt 80,91%, xuống hạng 34, giảm 23 bậc.

06/09/2020

Back To Top