1/1/0001

Kinh tế số và khát vọng hùng cường

Dịch COVID-19 tạo áp lực lẫn động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ ở Việt Nam cả về tốc độ, phạm vi, tạo cơ hội cho doanh nghiệp tìm hướng đi mới và hoạt động hiệu quả hơn… Qua đó, hướng tới hiện thực hóa khát vọng đất nước hùng cường.

20/02/2022

Chuyển đổi số trong văn hóa nghệ thuật

Trong bối cảnh chịu sự tác động của dịch Covid-19, các nền tảng số, ứng dụng trực tuyến đang là một gợi ý cho những người làm văn hóa nghệ thuật. Nhưng để có thể lôi cuốn khán giả theo dõi trên nền tảng số là chuyện không đơn giản.

09/10/2021

Thúc đẩy chuyển đổi số trong ngân hàng: Cơ hội và thách thức

Từ sự thúc ép phải tồn tại và phát triển trong đại dịch COVID-19 và những chuyển biến mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, hệ thống ngân hàng Việt Nam đang bước vào một giai đoạn then chốt với những cơ hội lớn và thách thức chưa có tiền lệ.

22/04/2021

Cải cách phải từ Nhà nước

Nền kinh tế chỉ có thể lớn mạnh nếu Nhà nước tạo điều kiện và tôn trọng quyền tự do kinh doanh, liên tục củng cố và bảo vệ an toàn kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

05/03/2021

Back To Top