1/1/0001

Điều chỉnh mức chi soạn thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày 06/7/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 42/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2022. Theo đó, định mức chi cho các nội dung trong các hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật được thay đổi, cụ thể như sau...

11/08/2022

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Back To Top