1/1/0001

Sở Văn hóa và Thể thao: Triển khai sử dụng bộ nhận diện thương hiệu Bộ phận một cửa

Ngày 06/5/2022, UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn số 4003/UBND-KSTT về việc “Triển khai sử dụng bộ nhận diện thương hiệu Bộ phận một cửa các cấp và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh”. Theo đó, UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành việc thiết kế nội, ngoại thất chậm nhất đến hết Quý II năm 2022. 

17/06/2022

UBND huyện Cam Lâm: Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính, công tác kiểm soát thủ tục hành chính đợt 1 năm 2022

Chiều ngày 13/6/2022, UBND huyện Cam Lâm tổ chức Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính đợt 1 - năm 2022. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo, Công chức chuyên trách cải cách hành chính, Công chức chuyên trách kiểm soát thủ tục hành chính của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp huyện; Lãnh đạo, Công chức chuyên trách cải cách hành chính, Công chức đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính, Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã, thị trấn. Báo cáo viên Hội nghị tập huấn là Lãnh đạo các Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa và Thông tin; Chuyên viên phụ trách các lĩnh vực cải cách hành chính huyện.

17/06/2022

Xã Vạn Phú: Tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng đăng ký, đăng nhập, nộp, nhận hồ sơ trực tuyến, BCCI và thanh toán trực tuyến

Căn cứ Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 về Công bố danh mục thủ tục hành chính cho phép nộp hồ sơ trực tuyến và Quyết định số 632/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục thủ tục hành chính cho phép nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, thực hiện bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa...

Thực hiện Kế hoạch số 134/KH-UBND của UBND huyện Vạn Ninh V/v chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Vạn Ninh. Kế hoạch số 539/KH-UBND ngày 07/6/2022 của UBND xã Vạn Phú về việc tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng đăng ký, đăng nhập, nộp, nhận hồ sơ trực tuyến, BCCI và thanh toán trực tuyến xã Vạn Phú.

10/06/2022

Cam Lâm: Tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy

Chiều ngày 20-5, Huyện ủy Cam Lâm tổ chức Hội nghị Tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Ông Trần Xuân Tây – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Cam Lâm chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có ông Ngô Văn Bảo – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện.

31/05/2022

Cam Lâm: Triển khai các biện pháp khắc phục những hạn chế thiếu sót từ kết quả CCHC năm 2021, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ CCHC huyện năm 2022

Năm 2021, công tác cải cách hành chính (CCHC) huyện Cam Lâm đã đạt được những kết quả tích cực, chỉ số CCHC huyện Cam Lâm đạt 84,08% (tăng 7,62% so với năm 2020), xếp hạng Khá; những hạn chế, thiếu sót trong năm 2020 đã được cơ bản khắc phục như: Số văn bản trễ hạn trong thực hiện các nhiệm vụ, công việc được UBND tỉnh giao giảm (năm 2021 trễ hạn 02 văn bản, năm 2020 trễ hạn 07 văn bản); tỷ lệ hồ sơ giải quyết trễ hạn giảm (năm 2021 là 1,35%, năm 2020 là 4,1%); việc số hóa, luân chuyển, xử lý văn bản đi/đến trên Phần mềm E-Office; việc sử dụng chứng thư số, chữ ký số trên văn bản điện tử, văn bản điện tử của các cơ quan phát hành có đầy đủ chữ ký số cơ quan và chữ ký số của lãnh đạo cơ quan, tỷ lệ văn bản đi được gửi dưới dạng điện tử qua Phần mềm E-Office đều đạt tỷ lệ cao, đạt được điểm chuẩn quy định... 

01/03/2022

Khánh Hòa: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn mới

Để tạo chuyển biến mới trong công tác CCHC tỉnh, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2022 (kèm theo Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 26/01/2022).  Trên cơ sở bám sát tinh thần Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, đồng thời căn cứ Chương trình cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022, Kế hoạch tuyên truyền đề ra nhiều giải pháp, nhiệm vụ quan trọng, tiếp tục nhấn mạnh tuyên truyền là một trong những giải pháp trọng tâm của quản lý cải cách hành chính.

18/02/2022

Phường Vĩnh Phước: Phấn đấu giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn xuống dưới 0,5%

Căn cứ nội dung kế hoạch cải cách hành chính thành phố Nha Trang năm 2022 và tình hình thực tiễn tại địa phương, UBND phường Vĩnh Phước đã xây dựng và ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2022, trong đó xác định: trọng tâm cải cách hành chính năm 2022 là tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách thể chế và thủ tục hành chính, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến; tích cực hỗ trợ nhà đầu tư và doanh nghiệp; thực hiện các biện pháp để tạo chuyển biến căn bản chất lượng chính quyền cơ sở, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của UBND phường.

18/02/2022

Back To Top