1/1/0001

Hướng xử lý trường hợp biên bản và quyết định xử phạt có sai sót trong xử lý vi phạm hành chính

Theo quy định pháp luật tại điểm d, khoản 1, Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính đã quy định nguyên tắc về xử lý vi phạm hành chính “một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần”. Quy định này được hiểu là trong thời gian tiến hành xử phạt đối với một vi phạm cụ thể thì người có thẩm quyền xử phạt không được xử phạt lần thứ hai đối với chính hành vi vi phạm đó. 

02/08/2021

Cải cách phải từ Nhà nước

Nền kinh tế chỉ có thể lớn mạnh nếu Nhà nước tạo điều kiện và tôn trọng quyền tự do kinh doanh, liên tục củng cố và bảo vệ an toàn kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

05/03/2021

Nhà nước kiến tạo phát triển: mô hình và triển vọng

Bài viết phân tích các vấn đề cơ bản liên quan đến mô hình nhà nước kiến tạo phát triển, bao gồm khái niệm, nguồn gốc, đặc điểm, tính chất, lịch sử hình thành, các dạng thức và xu hướng phát triển của nó.

08/11/2017

Tin nhắn nhỏ - Ý nghĩa lớn

Chỉ sau 04 tháng triển khai, Hệ thống đã gửi trên 51.000 tin nhắn đến điện thoại di động của tổ chức, cá nhân và toàn bộ tin nhắn này đều miễn phí. Trong đó, có hàng chục nghìn trường hợp nhận kết quả trước ngày hẹn, hàng nghìn trường hợp nhận được thông báo bổ sung hồ sơ một cách kịp thời. Và nhiều trường hợp người dân không còn rơi vào cảnh đến Bộ phận một cửa nhưng không nhận được kết quả vì không biết thông tin

29/09/2017

Đặc trưng của nền hành chính phục vụ

Nói đến nền hành chính phục vụ (HCPV) là nói đến nền hành chính dân chủ, pháp quyền, trách nhiệm và lấy phục vụ công dân làm tôn chỉ hoạt động. Do bản chất của nền hành chính phục vụ là nền hành chính lấy công dân làm trung tâm, cho nên các đặc trưng của nó, từ văn hóa hành chính, cơ cấu tổ chức, phương thức hành vi, mô thức chính sách, vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức đều thể hiện tính chất do dân và vì dân.

20/09/2017

Hội viên Hội Cựu chiến binh cơ sở với công tác cải cách hành chính

Hội Cựu chiến binh các Sở, Ban, Ngành I được thành lập theo Quyết định số 1744/QĐ-CCB ngày 15/3/2017 của Hội Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa; với 16 đồng chí là công chức đang công tác tại 7 sở, ngành thuộc tỉnh: Sở Nội vụ (4 đc), Sở Giáo dục- Đào tạo (3 đc), Sở Tài chính (01 đc), Sở KHĐT (01 đc), Kho bạc Nhà nước Nha trang (03 đc), Viện KSND tỉnh (01 đc), Chi cục QLTT (03 đc); Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh các Sở, Ban, Ngành I đương nhiệm qua Đại hội lần thứ 1 bầu ra 03 đồng chí.

05/09/2017

Pháp luật về đánh giá công chức và việc xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá công chức

Đánh giá công chức là một nội dung quan trọng của pháp luật về cán bộ, công chức ở nước ta. Bài viết khái quát các quy định của pháp luật về đánh giá công chức từ năm 1998 (từ khi có Pháp lệnh Cán bộ, công chức) đến nay; nêu ra một số hạn chế và kiến nghị ba nhóm giải pháp, đó là: hoàn thiện thể chế đánh giá công chức, xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá công chức, và đảm bảo hiệu lực thực thi của pháp luật về đánh giá công chức.

25/05/2017

Luật đấu giá tài sản: xã hội hóa dịch vụ công trong hoạt động đấu giá tài sản

Nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương, quan điểm đã được xác định trong các nghị quyết của đảng về việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cải cách hành chính, đặc biệt là Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 theo hướng từng bước hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động bổ trợ tư pháp, xã hội hóa hoạt động đấu giá tài sản, ngày 17/11/2016, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 2 đã thông qua Luật Đấu giá tài sản (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017).

21/03/2017

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP: Tháo gỡ nhiều vướng mắc, bất cập trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai

Ngày 06/01/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/3/2017. Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

01/03/2017

Back To Top