1/1/0001

Khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót trong kết quả CCHC năm 2020

Ngày 14/01/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 141/QĐ-UBND về việc công bố, phê duyệt kết quả và xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2020. Theo đó, có 29/44 cơ quan, đơn vị xếp hạng Tốt, tăng 5 đơn vị so với năm 2019; 11/44 cơ quan, đơn vị xếp hạng Khá, giảm 8 đơn vị so với năm 2019; còn 4 đơn vị xếp hạng Trung bình và không có đơn vị xếp hạng Yếu.

15/01/2021

Back To Top