1/1/0001

Xây dựng và triển khai kế hoạch, biện pháp, giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót từ kết quả CCHC năm 2021

Ngày 11/01/2022, UBND tỉnh có quyết định phê duyệt và công bố Chỉ số và xếp hạng kết quả cải cách hành chính (CCHC) năm 2021. Theo đó, trong số 44 cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc đối tượng đánh giá, có 30 đơn vị xếp hạng Tốt (tăng 01 đơn vị so với năm 2020); 13 đơn vị xếp hạng Khá (tăng 2 đơn vị); 1 đơn vị xếp hạng Trung bình (giảm 3 đơn vị) và không có đơn vị xếp hạng Yếu.

13/01/2022

Back To Top