1/1/0001

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa: Triển khai thống kê, rà soát, tính chi phí tuân thủ, cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

Ngày 07/10/2020 Cục trưởng Cục Thuế đã có văn bản yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Thuế, Trưởng phòng các Phòng thuộc Cục Thuế thống kê, cập nhật đầy đủ dữ liệu và tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính.

14/10/2020

Cục Thuế tỉnh: Triển khai tháng cao điểm đồng hành cùng người nộp thuế

Để triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết 02/NQ-CP, ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020; Với kết quả đã đạt được của tháng cao điểm hỗ trợ người nộp thuế (NNT) năm 2019, nhằm tiếp tục thực hiện chương trình cải cách thủ tục hành chính về thuế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế, Cục Thuế Khánh Hòa tổ chức Tháng cao điểm hỗ trợ  người nộp thuế năm 2020 với chủ đề: “Tháng cao điểm đồng hành cùng người nộp thuế”

28/02/2020

Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong: Thi đua thực hiện phong trào văn hóa công sở

Trong những năm qua, đội ngũ công chức, viên chức, lao động (viết tắt là CCVC) Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong ngày càng hướng đến sự chuyên nghiệp trong giao tiếp, ứng xử, không ngừng nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đạo đức trong thực thi công vụ, tạo dựng và củng cố nét văn hóa công sở văn minh, hiện đại trong cơ quan, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

25/11/2019

Back To Top